Splošni pogoji potovanja

Splošni pogoji potovanja

 

1. VSEBINA PONUDBE
Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija (v nadaljnjem besedilu agencija) gostu zagotavlja storitev nastanitve v skladu z informacijami objavljenimi na straneh
www.sirene.hr , ter skladno z opisom in terminom potrjene rezervacije (ponudbo), razen v primeru bolezni ali smrti gostitelja ali njegovih najožjih družinskih članov; ter izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti niti preprečiti (naravni dogodki: potresi, poplave, požari, suše, vojne, stavke, teroristične akcije in omejitve, izdane s strani države: mobilizacija, prepoved izhoda iz države).

 

2. REZERVACIJE IN PLAČILA
Povpraševanja in rezervacije nastanitve prejemajo po elektronski poti, pisno ali osebno v poslovalnici agencije.
S potrditvijo rezervacije gost v celoti sprejema te Splošne pogoje nudenja storitve nastanitve. Z drugimi besedami vse kar je navedeno v teh Splošnih pogojih postane pravna obveza tako za gosta, kot tudi za agencijo. Agencija daje gostu na voljo vse relevantne informacije v zvezi s potovanjem ter mu nudi paket potovalnega zavarovanja in zavarovanje odpovedi potovanja, v kolikor gre za domicilne potnike, državljane Republike Hrvaške, v kolikor gre za tujce, priporoča sklenitev navedenih polic v zavarovalnicah v domicilni državi potnika. Ob rezervaciji je gost dolžan posredovati podatke, ki jih od njega zahteva postopek rezervacije. Za potrditev rezervacije je potrebno vplačati akontacijo glede na izbrani način plačila - poslanoj ponudbi. Preostanek zneska je potrebno plačati najkasneje 15 dni pred začetkom koriščenja storitve nastanitve ali, če je v ponudbi predvideno v agenciji oziroma nastanitvenem objektu na dan prihoda, drugače, če je navedeno v ponudbi. S ponudbo je gost seznanjen z načinom plačila, kar potrdi s potrditvijo rezervacije.
Podaci za unos na bankovnu doznaku:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
primatelj: Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija
banka primatelja: Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
IBAN: HR5623800061140011056
SWIFT:
ISKBHR2X
iznos: upisati iznos prema izračunu
Po primitku Vaše uplate, potvrdu o uplati avansa -voucher primit ćete putem e-maila.
Svrha plaćanja: Usluga smještaja prema rezervaciji br. - številka rezervacije

Opomba: bančni stroški gredo v breme plačnika
Potrdila o plačilu: Po prejemu vašega plačila, potrdila o plačilu avansa – boste po elektronski pošti prejeli voucher.

 

3. CENA NASTANITVENE ENOTE
Cena nastanitve vključuje osnovno storitev nastanitve, določena je v ponudbi. Cene, predstavljene na spletnih straneh agencije so informativnega značaja, veljajo cene, navedene v ponudbi. Dodatne storitve niso vključene v ceno nastanitve, gost jih mora plačati posebej. Te storitve mora gost zahtevati ob rezervaciji. Torej, vse storitve, ki niso navedene v ponudbi ali na voucherju plača gost, v primeru koriščenja, posebej. Cene nastanitve so navedene v KN in v EUR. Opomba: ceniki zasebne nastanitve, predstavljeni na spletni strani agencije so izključno informativnega značaja, na ravni destinacije oziroma mesta, odvisni od objekta do objekta, agencija se obvezuje, da bo gostu v ponudbi natančno navedla in povzela ceno zasebne nastanitve, gost pa s sprejetjem ponudbe – potrjeno rezervacijo potrjuje, da se s tem strinja.
Preostali del zneska se plača ob prijavi v naši turistični agenciji v veljavni državni valuti (HRK).Agencija si pridržuje pravico spremembe objavljenih cen (v primeru spremembe cen nastanitve s strani ponudnika storitev ali spremembe tečaja). V primeru, da pride do spremembe pred plačilom akontacije in/ali potrditve rezervacije s strani gosta, agencija gosta obvesti o spremembi cene. Gostom, ki so plačali akontacijo za določeno rezervacijo, agencija zagotavlja ceno nastanitve navedeno v predračunu, na podlagi katerega so plačali akontacijo. Če po plačilu akontacije pride do spremembe tečaja dogovorjene valute ali do povišanja pristojbin za določene storitve, ki vplivajo na ceno potovanja, a zanje agencija ni mogla vedeti, si agencija pridržuje pravico povišanja cene najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. V primeru, da povišanje cene znaša več kot 10 % ima gost pravico odpovedati rezervacijo. V tem primeru ima pravico do povračila do tedaj plačanega zneska (zmanjšanega za bančne stroške) brez pravice do nadomestila. V primeru, da pride v nastanitveno enoto več oseb kot je navedeno v ponudbi ali na voucherju, lahko ponudnik storitev nenapovedanim gostom odreče nastanitev ali zahteva doplačilo za nenapovedane goste. S sprejetjem ponudbe gost potrjuje, da je seznanjen z opisom in zmogljivostjo nastanitvene enote.

 

4. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.estee.hr ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije. Gost s sprejetjem ponudbe potrjuje, da je seznanjen z relevantnimi podatki, opisi in fotografijami vsake nastanitvene enote, kar agencija pošlje poleg vsake ponudbe. Povezava do spletne strani agencije eventualno poslana s ponudbo je informativnega značaja ter prikazuje celoten objekt in ne posamezno nastanitveno enoto. Prosimo, preberite v ponudbi opis nastanitvene enote in objekta.

 

5. PRAVICA AGENCIJE ZA SPREMEMBO IN ODPOVED
Agencija zadržuje pravico spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki se ne morejo predvideti, izogniti ali odpraviti (glej 2. točko). Agencija ima pravico zamenjati rezervirano storitev samo ob pogoju, da je potnik o spremembi obveščen in da je nadomestna namestitev iste ali višje kategorije ter da cena nadomestne namestitve ustreza ceni, po kateri je potnik potrdil rezervacijo. Če Agencija lahko ponudi samo nadomestno namestitev v objektu višje kategorije, po ceni, ki presega znesek plačane rezervacije za več kot 15%, ima Agencija pravico zaračunanja razliko v ceni, in sicer ob posvetovanju z gostom. V primeru nezmožnosti menjave plačane namestitve Agencija zadržuje pravico odpovedi rezervacije ob predhodnem obvestilu potnika, in sicer pred začetkom koriščenja storitve, in jamči za povračilo celotno plačanega zneska, pri čemer potnik nima pravice zahtevati od agencije povrnitev škode. Če adekvatna menjava ni možna na dan začetka koriščenja storitve,se Agencija zavezuje nuditi potniku vse informacije, ki jih poseduje o namestitvah, ki niso v ponudbi agencije, kakor tudi izvršiti potniku povračilo plačanega zneska rezervacije.

 

6. PRAVICA GOSTA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI
V primeru, da želi gost po plačilu akontacije ali celotnega zneska, spremeniti ali odpovedati rezervacijo mora to storiti pisno (po elektronski pošti, pošti ali po faksu). Med spremembe uvrščamo spremembo števila oseb ali datuma začetka in/ali zaključka koriščenja storitve najkasneje 30 dni pred začetkom koriščenja storitve. Sprememba nastanitvene enote in vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije ter v času koriščenja rezervacije se razume kot odpoved rezervacije, razen če se agencija s tem strinja. Prva sprememba rezervacije, v kolikor je možna brez dodatnih stroškov, bo izvedena brezplačno. Sprejem ponudbe / potrditev rezervacije se samodejno razume kot sprejetje teh Splošnih pogojev. Gost potrjuje, da je seznanjen z obvezo agencije, da ponudniku storitev / lastniku objekta garantira / zagotavlja zasedenost za celotno rezervirano obdobje s številom oseb, rezerviranim s strani gostov oziroma, da je agencija dolžna plačati bivanje za celotno rezervirano obdobje in število oseb. Nastanitveno enoto, rezervirano s strani gostov, v vmesnem času ni bilo možno nuditi drugim potencialnim gostom. V primeru, da sprememba rezervacije ni možna in gost zaradi tega opusti rezervacijo, se uporabijo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije (če v ponudbi ni izrecno drugače navedeno):
Datum prejema pisne odpovedi ali non show gosta predstavlja osnovo za izračun stroškov odpovedi na naslednji način:
Hotelska nastanitev, naše usluge ali aranžmani drugih agencij:
Za datum odpovedi se razume datum prejema pisnega obvestila o odpovedi, stroški pa se zaračunajo sledeče:
- za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetka koriščenja rezerviranih storitev se ne zaračuna
- za odpoved rezervacije od 29 do 15 dni se zaračuna
30 % od skupne cene nastanitve navedene v ponudbi
- za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni se zaračuna
50 % od skupne cene nastanitve navedene v ponudbi
- za odpoved rezervacije od
7 ili manjše se zaračuna 100 % od skupne cene nastanitve navedene v ponudbi

Če gost rezervacijo odpove pravočasno, skladno z zgoraj navedenimi roki, se agencija zavezuje, da mu v najkrajšem možnem času (5 delovnih dni) vrne nakazana sredstva na številko računa, ki ga gost navede, znižana za bančne stroške transferja in stroške storna , razen v primeru višje sile i zgoraj navedenih izjem, kar je gost dolžan dokumentirati – takrat se znesek vrnjenih sredstev zniža le za bančne stroške.

 

7. OBVEZNOSTI AGENCIJE
Dolžnost agencije je, v dobri nameri, skrbeti za izvršitev storitev ter prav tako izbira ponudnikov storitev, skrb za pravice in interese gostov skladno z dobrimi praksami v turizmu. Agencija vse navedene obveznosti v celoti izpolnjuje na opisan način, razen v primeru izrednih okoliščin (točka 1.), ko se postopa kot je opisano pod točko 6.

 

8. OBVEZNOSTI GOSTOV
Gost je dolžan:

  • posedovati veljavne potne dokumente, spoštovati carinske in devizne predpise države, v kateri letuje. Spoštovati devizne in carinske predpise, preveriti, ali potrebuje vizo  za vstop v državo, v kateri letuje, ali za sosednje države. V primeru nemožnosti nadaljevanja potovanja zaradi kršitve predpisov s strani potnika, nosi vse nastale stroške potnik sam.

  • ob prihodu na destinacijo mora ponudniku storitev predočiti dokument o plačani storitvi (voucher agencije, prejet po elektronski pošti ali po pošti)

  • gost mora preveriti ali za vstop v Republiko Hrvaško potrebuje vizo ter jo pravočasno pridobiti

  • s potrditvijo rezervacije se gost zavezuje, da v primeru kakršnekoli povzročene škode, ponudniku storitev na licu mesta poravna vso povzročeno škodo

  • držati se hišnega reda v nastanitvenih objektih ter sodelovati s ponudniki storitev v dobri nameri, v primeru grobega kršenja odredb hišnega reda in predčasne zapustitve objekta na zahtevo ponudnika storitev, gosta ne osvobaja poravnave stroškov nastanitve za celotno rezervirano obdobje, v kolikor pa se ponudnik storitev strinja, da gost ni dolžan poravnati celotno rezervirano obdobje, gre pa za realizirano bivanje do 3 nočitev (1, 2 ali 3 nočitve) se cena realiziranih nočitev zviša za 30 % (dodatek za krajše bivanje).

  • gost nosi odgovornost in stroške nastale zaradi nespoštovanja obveznosti.

 

9. PRTLJAGA
Potniki so dolžni skrbeti za svoje stvari, ki jih prinesejo v namestitev. Potniki sami nosijo odgovornost za krajo, izgubo ali poškodbo stvari, ki jih pustijo brez nadzora. Agencija ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti v namestitveni enoti (priporoča se najem sefa, če takšna možnost obstaja, ali plačilo paketa zavarovanja, ki omogoča zavarovanje prtljage.) Potnik je dolžan izgubljeno prtljago ali krajo prijaviti ponudniku storitve namestitve in pristojni policijski postaji.

 

10. REŠEVANJE PRITOŽB
Vsak potnik – nosilec pogodbe ima pravico pritožbe zaradi neizvršitve pogodbene storitve. V primeru da so storitve iz ponudbe nekvalitetno izvršene, je potnik dolžan takoj na dan prihoda reklamirati neustrezno namestitev in o tem obvestiti agencijo po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na telefonsko številko +385 (0)52 759 541. Potnik je dolžan v dobri nameri sodelovati s ponudnikom storitev in agencijo, da se odpravijo vzroki pritožbe. Potnik, ki zapusti objekt in samoiniciativno najde drugo namestitev zaradi nezadovoljstva z obstoječim stanjem rezervirane namestitve, ne da bi Agenciji nudil možnost, da odpravi vzrok njegovega zadovoljstva oziroma da mu poišče nadomestno namestitev, nima pravico zahtevati povračilo denarja kakor tudi ne vložiti tožbo za nadomestitev škode ne glede na to, ali so bili razlogi upravičeni ali ne. Prav tako če potnik na samem mestu sprejme ponujeno rešitev pritožbe, ki ustreza plačani storitvi, Agencija ne bo obravnavala naknadne potnikove reklamacije niti na njo odgovorila. Če problem ni bil odpravljen niti po intervenciji agencije, je potnik dolžan poslati pismeno pritožbo skupaj s spremnimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo osnovo pritožbe, in sicer agenciji po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po pošti, najkasneje 8 dni po vrnitvi z dopusta. Agencija je dolžna sprejeti pismeno rešitev na pritožbo potnika v roku 14 dni po prejemu pritožbe. Agencija lahko odloži rok rešitve pritožbe zaradi zbiranja informacij in preverjanja razlogov pritožbe pri ponudniku storitve za še dodatnih 14 dni. Agencija se zavezuje reševati samo tiste pritožbe, pri katerih se vzrok ni mogel odpraviti na mestu dopusta. Medtem ko postopek rešitve traja, skupaj največ 14 oziroma 28 dni po vložitvi pritožbe, se potnik nepreklicno odpoveduje posredovanju katerekoli tretje stranke: arbitraže UHPA-e ali druge institucije, dajanju informacij v medije kakor tudi pravici za tožbo. Najvišje nadomestilo za pritožbo lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve, ne more pa zajemati že izkoriščene storitve niti celotnega zneska aranžmaja. Z Zakonom o turistični dejavnosti se izključuje pravica potnika za nadomestilo idealne škode. 
Agencija ni odgovorna za morebitne klimatske pogoje, čistočo in temperaturo morja na destinacijah ter za vse ostale situacije in dogodke, ki lahko vzrokujejo nezadovoljstvo potnika, in ki se direktno ne tičejo kvalitete rezervirane namestitvene enote  (npr. slabo vreme, slabo urejene plaže; prevelike gneče, kraja ali poškodba imetja in podobno). Če se je potnik odločil za rezervacijo iz posebne LAST MINUTE ponudbe, sprejema vse rizike takšne rezervacije. LAST MINUTE rezervacije vsebujejo negotova dejstva, na katera Agencija ne more vplivati, potnik pa je prvenstveno zaradi ugodne cene sprejel takšno rezervacijo ter se zato odreka pravici do pritožbe naspram Agenciji.

 

11. POTNO OSIGURANJE

Cijene putovanja ne uključuju «paket» putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti od putovanja, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

12. SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Potnik potrjuje, da s potrditvijo rezervacije in plačilom akontacije oziroma skupnega zneska rezervacije soglaša z zgoraj navedenimi pogoji.

 

13. POLITIKA ZASEBNOSTI
Agencija se zavezuje, da osebnih podatkov prejetih od gostov pri rezervaciji ali prijavi gostov na newsletter listo na straneh www.sirene.hr (ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte ipd.) ne bo dajala na vpogled drugim osebam ali podjetjem, temveč jih bo eventualno uporabljala le v interne marketinške namene. Gost soglaša, da agencija uporablja njegove kontaktne podatke (predvsem naslov elektronske pošte) za pošiljanje posebnih ponudb in newslettra. Agencija se zavezuje, da bo na zahtevo gosta njegove podatke nemudoma odstranila iz newsletter liste in drugih evidenc

 

14. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji so sestavni del sporazuma, sklenjenega med potnikom in agencijom. Možne / predvidene spremembe teh pogojev morajo biti navedene ob opisu potovanja. Po plačilu akontacije potnik te pogoje sprejema v celoti.

 

 

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija

 

OIB 94212261995
ID CODE : HR-B-52-040089490 OIB : 94212261995
Tel.: +385 52 759 541
E-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Putnička agencija SIRENE d.o.o. Savudrija
ID CODE : HR-B-52-040089490 OIB : 94212261995
Žiro račun: HR5623800061140011056 kod Istarske banke Banke d.d.
BIC - SWIFT CODE: ISKBHR2X

 

Putnička agencija Sirene d.o.o. Savudrija | OIB: 94212261995 | MBS 0400890 | Ulica Belveder 9, 52475 Savudrija, Hrvatska | Registrirano u trg. sudu u Rijeci |Temeljni kapital 20.000,00 kn | Član uprave društva: Saša Kosanović | IBAN HR5623800061140011056 | SWIFT/CODE ISKBHR2X kod IKB Umag d.d.

 

 


     
Contact Info

       

Putnička agencija Sirene d.o.o. Savudrija
Ulica Belveder 9
52475 Savudrija
PDV ID : HR94212261995
Voditelj poslovnice Saša Kosanović
ID Code: HR-B-52-040089490
KLASA : UP/I-334-08/98-01/14
UR.BROJ: 2163-07/4-98-3
Ured za turizam Pazin-Ispostava Umag

Delovni čas
Od ponedjeljka do Nedjelje 08.00. – 21.00

Tel. +385 (0)52 759-541
Tel. +385 (0)52 759-790
Mob. +385 (0) 91 970 4630

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Breezy

4°C

Savudrija

Breezy

Humidity: 43%

Wind: 40.23 km/h

V vseh barvah Istre...

©: Sirene d.o.o., Izrada: Studio WEB ART